Yuuƥ’in ne

seereer a Sinig

(Seereer-siin)

Kum NGel Ñoowdandir Ceereer ne waagu fi’an a nuun

NGel Ñoowdandir Ceereer ne jega tikoorik fa xa and xa mayu xa njofna no ceereer. Ngela cuqyo me no kenu mbugna refna ndax nu moƈo and teen kaa leerna. 


1. Njang yo o lay a Seereer fo o "Teach Yourself Seereer-Siin" ole in refna o jangnir o yooɓu laa yoonna fo safe fo See Dee, mbaa boofandiik, nu yipaƭu a safe le fo o See Dee le fop na PDF fa mp3. 


2. Njang yo o lay a Cangin ake – njil yo na Cangin ake (Saafi-Saafi, Ndut, Sili-Sili, Noon mbaa Laalaa) a Cangin ale nu mbugna cang fo o "Teach Yourself" le in refna o jangnir o yooɓu laa yoonna fo safe fo See Dee. 


3. A cangin a Seereer a Sinig, Saafi-Saafi, Ndut, Sili-Sili, Noon fa Laalaa kam jeetaay


4. O ngim Seereer (kaa njofna na Roog) fo ne adna bindoorna – kuu xotna no ngim Seereer (a ƭat Roog) 


5. Istuwaar no Seereer – kuu xotna no istuwaar no Seereer 


6. Cosaan no Seereer – a lim no kuu xotna no cosaan no Seereer, ke xotitna no ñaamel boo no mboƭtoor. 


7. Xalaat fo a baadin teex ɓaal – kuu njofna na baadin no Seereer, siriñ waa na mbaadnaa a baadin cosaan, nena waadniteel, fo taxar kaa na mbaadnaa. 


8. A pokat alen NGel Ñoowdandir Ceereer ne (SRC) – ɗeet yo a pokat no pindel, a safe, xalat faa bindeena fo kaa jofna no aar. 


9. A biblotek Seereer ale in refna enternet fee jega pindel mayu pogreer kaa njofna no Ceereer. 


10. A safe cegu solo – ɗeet yo a lim alen safe cegu solo ke in na layaa nu kuu njofna no Ceereer. 


11. A cokoor ake ndefna tafil – a lim a cokoor a cegu njiriñ aka ndefna o Ngalaat onGa pindeena no istuwaar fo o ngim Seereer, a lim no mal fo xa qet no Seereer. 


12. Pindel ke in – ɗeet yo a pokat no pindel ke in jagitna no istuwaar, o ngim, a paadin, o ɗelem fo cosaan non Seereer. 


13. Mena siiwal teel – ko ref o yaal o and mbaa o ref o caacang waaja bind lijaasa master? Dimle i in i yok a pokat alen pindel ke in. xan i siiwal calelof no sit web ne in. 


14. And yo xaq fo yeleef nuun – xaq fo yeleef nunn na ɗelem a taɓu taa yooɓo andel. A jega iitam a cokoor aka na layaa no ke adna ɗaapna no xaq fo yeleef no kiin na ɗelem Seereer a Sinig. 


15. Nan-gilwel kaa na layaa no rimel Senegambi – yipaƭu yo nan-gilwel ke in na layaa no rimel Senegaal fa Gambi too nu ndabid ke o derem. 


16. Kaa na andnaa nuun o rimel – ɗeet yo tikoorik ke in na layaa no rimel ndax nu mbaago njeg o and no nena gestoreel o rimel. 


17. Qew ke – ɗeet yo qew ke in na garaa – I naanga njegandaa qew kaa yoonna fo puud, fo puudel sinemaa, fo wiin wa Ngooyeena a njeetaayiid no kaa jofna no Ceereer. Nu mbaaga mbog teen, ndaawand a in kaa xewna me nu ndefna. 


18. O jikwand ole in enternet fee – ɗeet yo cikwel ke in fo ke i mbaagna mbi’an a nuun fop no enternet fee. 


19. Mena fogteel – mbindu yo no SRC ne no kanu ndabid kerna dara ndax nu mbaago mbog no qel jeetay kena ngaraa, mbaag iitamit o ɓek no kalandirye Seereer ale qew kena garaa. A pindax ale koy ne rabdeel too a maya o njiriñ lool. 


20. Qel ke – jokoori fo o fog Seereer ole fo qaarit den no qel ke in. 


21. O maax olen we mbogna – o bugangaa ga’ me we bogna fop a ndefna koy, roki no sit ne. a soɓangaaye fogafuliro, waaɗi kontu. 


22. Me nitaal ke ndefna – nitaal mayu kaa na laltaa istuwaar, cosaan, o ngim no Seereer fo lakas. 


23. A kim fo kuu nu mbaagna nan-gilu no enternet fee – nan-gilu yo porogaram ken rajo le in no enternet fee too nu ndabid kee dara. nan-gilu yo a kim Seereer fo giigim Seereer we. I njega iitam nan-gilwel no istuwaar Senegambi ta hat no njokoor miñu no rajo Gambi fo rajo Senegaal no porogaram na layogeena "Cosaani Senegambia" na xa kiid 1970 a jof 1980. 


24. Widewo – a pokat na xa fiilmu, dokimanteer, a ceetay fo lakas mayu. 


25. Calel ke in jofna no ndimle nGe – ndamit yo in no ndimle nGe i mbi’aa ndax i mbaago moƈo mbelan o ñowooɗ no wiin mayu na Senegaal, Gambi fa Ganaar. 


26. Wena ndamtaa in – koo ref o caajag, kaa daltuuna no ekol teɓke boo no iniwersite mbaa o ref mbootay too bug o jal fa in? jokoori fa in. 


27. Seede ke – a soɓangaa ee mosa jefandikoor tikoorik ke in, layi in xalaat of teen.

Xooy 2013

"Xew feen xooy ole, a lalta le no ke xew ina ma fop" 


 ("Sénégal-Cérémonie Du Xooy, Reportage intégral" ).


A dokimanteer widewo lene kaa jof no xew fen xoy ole 2013 jeg’ina na Fatik na Senegaal no Ñaal eetan no nGool ɓetaafoleng no hiid 2013. O xoy ole (xooy mbaa khoy)  koy kaa jegaa o hiid oluu refna, wena mbi’an koy maɗag Seereer maak a defu goor fo rew (a Ngoyeel saltigi), da layaa teen kena jegkaa no hiid ole. Xew fene na jegaa o hiid oluu refna koy oxe dameel ndeer o nGool a ƥetak fo o nGool ɓetaafoleng  na Fatik (fe ref ina me o maad a Sinig a genoogna yaaga duɓaaɓ we garafule). maɗag we koy na Seereer a Sinig a layaa yo, oxe na tektaa layaa na Wolof.


Ta hat na: 

1. Neega Mass  (ta yibadwel no nGool ɓetaafoleng  2013)

2. Seneweb.com. na naax  YouTube  ale den

3. RTS1

A ɗelem aken Seereer we

(den fop na ɗelem ake Senegambi na layeel ɓasil ne Niger-Congo mbogu)


Cuqyo no nitaal ne nu mbugangaa ta yaaj

 

Nitaal ke ɓaateena no miñeer ke

 


Mbug yo in na Facebook


Ndeef yo in na Twitter