Tikoorik no rimel na senegambi

Kaa fi’na xa kiid xa mayu, inwe mbokataa fo ngeekaa tikoorik fo pindel no rimel fo no istuwaar no ɓasil seereer fo senegambi ne i mbogna. Tikoorik no rimel senegambi ke in refna enternet fee kaana soga jeg oo. Tikoorik no rimel senegambi kaana layaa na senegambi soom, xa ƥiy senegambi ngeenin a ñaƈnan pur xa ƥiy senegambi, ta fokat tikoorik no saax a ƭak ake: senegaal fa gambi na ndok a leng, ta ref kaa moseerna jeg. We andoona ee kaa o rimel a fela den fo istuwaar no fog, ndiiki i njegoyo tikoorik ke senegambi no cux o butong too rabid kiro o derem. Bugbug in refu o and fo o nand a ref kaa fop a ndawaa ta faño day soom no we mbaagna ndabid pur a njegin. Ke Ke i yiɓaduna na pokat ale in a mayaa fop, doye. Nuun iitam, nu mbaa dimle a in i ndaaw taabel keene nu cooxanga in istuwaar na woor na ta waagel o gestu no ɓasil nuun ndax in fop i mbaago coox xa taan axe in na ngaraa istuwaar faa woorna. Xan i sawar lool no nangilwel mbaa widewo no maak we, no betandax istuwaar ɓasil nuun etc. Keene xa nand xa cegu o njiriñ oo na ɓataa “ndawal no xiic ole” too tikoorik pindel ke, keda njegaa o njiriñ fop mbaagee softel a den.


Meta refna, tikoorik no rimel ke in enternet fe gambi soom a refafulu. In we njalaa a paax ndax mbaago mbokat teen tikoorik ke senegaal ndax nu mbaago yiɓadwin too nu ndabid ke dara. Tikoorik ke koy a waaga miñ boya i ƥekaa den fop enternet fee boo nu mbaagno jefandikoor aden yaam kaa may lool. Nangyo dokaa no sit ne ndax nu nga’ aa kenaa supteel teen. Mbaa boog nu mbindaa in ndax nu ndef we eetuna and.

seereer a Sinig (Seereer-siin)


Ndax nu mbaago and soom

Xar refu no tikoorik ke in?

Tikoorik ke in a pokat:


 1. Pat
 2. Kulook
 3. Poy
 4. Pindel ken lim alen wiin we
 5. Yegnit miñu ke
 6. Batiise (no seereer/ senegambi kerceen we)
 7. Tegdinax
 8. Jeetaay kaa ndefna no widewo
 9. Jeetaay kaa ndefna no nangilwel
 10. Jeetaay tele miñu (na 1980 boo fa ndiik)
 11. Jeetaay rajo miñu (na 1973 boo fa ndiik)
 12. A safe fo pindel siyas kaa na layaa no rimel senegambi
 13. Pindel soldaar no geer monjaal I fa II.

Mam tikoorik ke in a ngataa?

Kenu mbaagna mbi’ boo ndimle porose ne

A keek ale in jofna no rimel oxe xataa na xa pinj xa pogreer axene:


 1. Calel ke wena gestuwaa no rimel a mbi’na fo wena ƥaalaa no istuwaar no ɓasil SRC ne tagatna.
 2. Mena geeka tikoorik ken saax le (gambi)
 3. Mena geeka tikoorik ken saax le (senegaal)
 4. Pindel ken jagu fe yesu kirista fo Latter-day Saints
 5. Mena geeka pindel ken saax le (angalteer)
 6. A jeetaay a miñu no rajo gambi
 7. A jeetaay a miñu no rajo senegal
 8. A safe fo pindel siyas kaa na layaa no rimel senegambi
 9. Mena geeka pindel ken saax le (faras)
 10. Yegnit ke na siiwandeel ( ta ref na kayit mbaa no enternet fe).

 1. Ci’ a in nangilwel, widewo, nitaal, fo kee xewna no ɓasil nuun fo o rimel ole
 2. Nu ngenangaa gambi mbaa senegaal, ƥaalanaa SRC ne no caate keene, xan i tagat a nuun so coox a nuun ke warna fop boo nu mbaago mbi’ calel nuun a paax.
 3. Nu ngenangaa senegaal mbaa gambi, nu njag waxtu neewu no daaw nuun a refanga jaf leng no nGool onGu refna sax, nGemban poy ke ndefna maaga, mbatin ndaaƭ le, pentiir aden mbi’ kuu warna teen. A soɓangaye ke warna teen kaa laac xaalis, nu adu laamit ndoon no fog ole mbokat teen yegnit ke ndefna maaga. O fog ole ndefna maaga a mbaagangaan xana sawar no cooxit kaa xembanteena poy ke yaam fog den a mbaa uupel maaga
 4. Lay yo qaarit nuun, fog nuun, we nu mbogitna calel, yegnit ke, wena mbi’aa polotik mbaa dipite ke, ke refna ke i mbi’aa. Ndef yo o ñuxur in no saax nuun, no saate nuun mbaa no pind nuun.