Qel ke

Ndalyo fa jam no nGel nen SRC ne


Ndalyo fa jam no nGel nen SRC ne . jofnax nen nGel ne refu o fokataa, cokooraa fo wecoo aa a xalaat no kuuta waagna ref no ceereer. Refe ee seereer we soom jegu nGel ne, kaa in ndalnaa wiin we fop.

nGel ne kaa xaajel a xaaj 8

  1. Waxtaan no kuu refna: meeke, nu mbaa mbaxtaan no kuunu mbugna
  2. Istuwaar: meeke nu mbaa mbaxtaan no kuu jofna no istuwaar no seereer mbaa senegambi
  3. Cosaan: mene nu mbaagu mbaxtaanit cosaan no seereer, ke nandna nen ngulook, bat, mbaa a mboy no seereer. No mbaa lay iitam no cosaan yaaju ne senegambi
  4. O wod fo ƥaal: meeke, nu mbaa mbaxtaanit kuu farna no wod fo ƥaal no seereer, a baadin no seereer mbaa kena naƈnaa o wod fo ƥaal na Senegaal, Gambi fa Moritani
  5. Jeetaal no ngim: meeke nu mbaa jeetaay it kuu jofna no ngim maanam o ngim seereer, lislaam fo kerceen, etc.
  6. Polotik: meeke nu mbaa lay no kuu jofna no polotik
  7. A cang: mene nu mbaagu jeetaayit a cang a seereer, no kaa moƈna yaaj a cang ale Senegaal, Gambi fa Moritani. 
  8. Akademia: pas neeke kaa supteel mbanuu refna fo a liste cegu solo no istuwaar fo cosaan no seereer. Na pind alene fa ake ndefna teen, kaa I layaa o fog ole nda njil na pinda ke limeena a mbindoyo teen kaa nan na nen pindel siyas, taa mbinditin ne I mbugna. Liir yo a paax ne I mbugna ta bintel so mbindaa. O fog ole mbaaga iitam o mbind no pas neene kuu na layaa no ceereer too nda mbugno nga’ no pindel. Biibin we in na layeel “yaal xa and”. Weene na ƭeeta no kena bindeel, a mbind a safe le fo referas booru kaa mbaageena ngestu, a ref a pind alaa yoon na fo o and too jegkee parparlo. Pindel ke xana ƥaalel, a surangaa, a ɓaatel no pindel siyas mayu ke in. boo pindel ke ƈutna "Administrator" a bind pas naaga “a ƈuta”. Biibin we xan a kon den a mbindel yaam calel den. A kon no biibin we in xana mbinel no pas no xa yaal xa and axe in so calel ke moƈna mbaax o fog ole njilaa o nGool onGu refna a ref pindel siiwu no pas betir ke SRC ne, fo a cokoor ala jofna no pindel ke.

Leekleek koy jeetaay len qel ke na sumaa lool, naa ndal yo rek. ndespekte yo xalaat fo o ngim no lakas we too banu nGas diine no leg, banu nGasir fo o leg yam keta refna mbaa o ngim um , mbaa xeet um mbaa meta fogna. We mayna keda toñaa xana sutel no nGel ne, ɗeet yo nena jefandikoorteel fo polotik fen ɗasna le. Nu bogangaa no fog ole, nu mbaa marke mesas nuu nu yakaarna ye kaa xasaa o ngim. Mesas nuu mayna kaata ɗomatweena feñkatee no nGel ne. keene na laltaa ee o fog ole waaga aar xooxum. Na koy banu ngupal teen yaam kaa jaxasaa jeetaay le too oxe marke’ eena wa nga’ a xooxum. Ngela jefandikoor yo marke ne no na jofna taa tegu na ɗat.


Nu mbugangaa o ndimle njokoor yo fo oxe na naƈnaa nGel ne. nu mbugangaa yegnit xewxew seereer fa na garaa, ndok yo na kalandirye seereer ale.


Mexe gidmaa nuun.