Ne nGel ne jefandikoor teel

nGel ñoowdandir ceereer ne (na angale : The Seereer Resource Centre) jegu sit web neeke- waagna raɓandel na NG. Ñ. C. (mbaa : SRC). Kene koy refu a ɗat ale na layaa nuun nenu mbarna njefandikoora sit web neeke www.seereer.com. Oxu na rokaa no sit ne koy fata soɓee jaɓaa a ɗat aleeke na layaa ne ta jefandikoor teel, a ɗat a cefandikoor ale, a siiwal ale fa polotik feen ɗasin ale in. nu jaɓangee a ɗat a cefandirkoor alene koy, nu mbaree ndok no sit web ne in.

seereer a Sinig (Seereer-siin)

Ke jaɓeena fo ke jaɓaandeena no sit web ne in 


I ci’ee o leng ta rok no sit web ne in a refangeerna koo jeg soxla xooxood of keeke I mbugna lim ndaawreerna dara fa a cikax: 


1. ɗeet sit web ne in 

2. Laamtaa no cikwel ke in fo ke I mbi’aa 

3. Ta ref ee koo soxla cikwel ke in fo ke I mbi’aa 

4. Ta ref ee koo rabdaa na kontu PayPal. Fee in 

5. Ta jeg laamit kaa o fi’aa yaam soxla xooxood of 

6. Yiɓadu pindel ke too rabid kiyo dara yaam soxla xooxood of mbaa soxla a cang ( a foga teen a safe maak ake defna enternet fee kom wikipeja), ta ref ee kaa nu mbug o jefandikoorin nena referas too gon le warna nu cooxin oxe binduuna fo sit web ne in. 

7. Nu ɗeetaa a cokax fo pootay kaana dimletaa no sit web ne in 

8. Nu mbugo jefandikoor estalasiyong lakas no sit ne in pur soxla xooxood nuun 

9. Jefandikooraa nGel ne in ndax o waago jokooraa fo layaa fo wiin we ndefna teen 

10. Ta ref ee koo ɗeetaa bes feen qew ke na kalandirye le in.


A ɗat ci’ee nuun nu janfandikoor sit ne in ta gar no sit nuun, nu mbaagee nGoos mba sut tikorik no sit ne in pur njikwin too nu njegee permisiyong faa bindena. Nu mbaagee nGot dara ta ref tikoorik mbaa kuuta wagna ref no sit web ne in siiwandin mbaa nu suptin soo ɓekin no sit web lakas mbaa nu kopiye in so taɓnin no sit web lakas. Nu mbaagee njiku, ndefatin, kopiye, siiwandatin, luye, ndalin mbaa kuuta wagna o ref no sit web ne in. A ɗat ci’ee nuun nu njefandikooraa sit ne in ndax siiwand a qoox nuun mbaa tig nuun too nu njegee permisiyong in. nu mbaagee lultaa in e-mails kaa mbeleerna in mbaa nu lultan o xuuta wagna ref taa jefandikooraa sit ne in, nu mbaagee jefandikooraa sit ne in pur lasritaa wiris fo tokoorik kaa mbaagna yaq mbaa o fi’aa kuuta wagna ref no sit ne in kaa waagna yaq mbaa ta gaañ sit ne in; nu mbaagee jefandikoor sit ne in no kaa refeerna a ɗat, kaa jofeerna mbaa kaa yiif a jaɓeerna. 


A ɗat no xe jegna tigum fo a ɗat no yaal o nGalaat onGe 


In fo wenaa ndimle aa in mbaa wena cooxaa in njegu o nGalaat onGene, too in ndefu iitam o yaal nGel ne, fo tikoorik ke, kuu refna kam , xa andiloor axe, cigan ke, a safe ke, pindel ke fo melokaan ke. O nGalaat onGene fop koy in jegun. Ke nu ci’eena refu soom ee nu njefandikoor ke refna kam sit ne no tig xooxood nuun to a cikax a faño fog teen. Nu njangangaa kuuta waagna ref no sit ne in, ɓekin no sit lakas no kaa a cikax a fogna too nu njegee a pind akaa na laltaa ee I nanoraan fa nuun, yaaga xan nu tooñ a in no nGalaat in soo ɗap a ɗat a cefandikoor alen sit ne. boo kaaga jegna koy, xan I ɓis o yaalum na ɗat. 


Mena fañteel 


I mbaaga koy o mbañit xa piñ xa leng axe mbaa boog xa piñ axen sit ne fop yaa sekirite fee a lacuuna. A Soɓangaa ee kaa nu bindu too njil gon la nu jefandikoor ta fo o mo de pas, kaa nu mbaro ngeekin a keeka paax boo o leng wagkiran o and. A mbanuu i nga’ na ee a jega forot mbaa oxa ɗapna a ɗat alen sekirite fee in, I mbaaga mbi’ ke a ɗat a ci’ na in soo sut gon nuun fo mo de pas nuun too I yeginkiran a nuun. Wena ɗapaa a ɗat Oxu ɗapna a ɗat a keeke xan adares IP um a boloke el boo waagkatee rok no sit ne in mbaa I lay oxena jokooran fa in ee ta boloke in mbaa ta sutin no sit ne. xan I ndet iitam na ɗat fo wenaa ɗapaa a ɗat a cefandikoor a keeke. 


A supit ale 


No ke farna na ɗat a njefandikoor ale i mbaaga suptin a mbanuu refna. Kaa I nGeɗaa nuun nu ndokaa no sit ne , lira, ndax nu mbaago and a paax mer iitam a suptax akena njegaa na cefandikoor ale. 


A caɓoor in 


A caɓoor in fa nuun koy a ɗat a cefandikoor ale in na ñaaƈnan, ta ref a ɗat akena jefandikoor teel, nena siiwan teel fo ne a ɗasin ale ɗaapniteena. Kene koy soom refu a ɗat alena jefandikooreel sit nene. Ke atna a caɓoor alene koy ten refu ee ta waago jiriñ a nuun a jiriñ a in. a caɓoor ale koy fa nuun soom a refu o lakas fogee teen. 


Kaa aduna a ɗat 


A ɗat a cefandikoor akene koy den na ndeefeel rangeerna kaa ñako yoon fa a ɗat alaa ɗaapena, maaga koy, luwa fee na adu kaa. A Soɓangaa ee a jefandikoor ale in yoone fo luwa fa ɗapeena, xan a ɗat a lakas ake njaɓel yaam a ɗat a lakas a keene a mbaa ngeenu too a ɗat ale fañeena fogkeeteen. 


Luwa fee na ñaaƈneel fo o and ole 


A ɗat a cefandikoor ake in, ne i ñaaƈnitaa, ne a ɗasin ale ɗaapniteena fo kuu i ndeerna fa nuun, luwa angalteer na naƈnan. A jegangaa coow la inoor na no kontara neeke, tirbinal ke angalteer mbaru ngate in. 


A cokoor ake in 


Gon len nGel ne in refu nGel ñowdandir ceereer ne (na angele: The Seereer Resource Centre). A cokoor ake in ndefu wene: 


E-mail: info@seereer.com