Cosaan Seereer

SRC raak kiya laayiɗ na markoha laayiɗ na sikɗukoha laayiɗ nga cosaan Seereer. 

Tiik "Cosaan Seereer" fer cosaan laayiɗ wee tah cosaan laayiɗ ɓaah nga cosaan Seereer. Kon, yinooriŋ cosaan ca fer cosaan ca jen minɗi raak wee tah peɗeem Seh ɗaloh peɗeem ci wiris ciŋ Seereer ci. In laayiɗ ŋ cosaan Saafi nam ɗaloh cum cosaan ci Seereer ci wiris ci. Waay ini up cosaan ciŋ Seereer ci, ca mandiɗ baahiɗ. Cosaan ciŋ ɓa cosaan Seereer wee tah ɓa tuu Seereer. Te, ɓa ɓekaat na tiik Seereer. 

Fu waaɗ raak tiik ciŋ ɓaloh ci ɓaah nga cosaan Seereer ɗa, marka tiik ca nga yoorɗi. Fu marak in fu waaɗ ɗa, tapa. Fu waaɗ marak in ɓaahɗi nga ca paa ƴutta ɗa, woyaa ɗafi. Cum sikɗukohaa ci na nataal ci na markohaa ci ɗafi raak puloh Seereer ci na nawlee ciŋ ɓa na ɓo ci wiris ci na paang ci ɓaah hafiŋ ɗafi. Fu raak in raakiɗ solo ɓaah nga cosaan Seereer fu waaɗ ɓaah na ɗafi ɗa, woyaa ɗafi. Ɗa tahiɗ in ci up cosaan Seereer nga waakohaaniŋ ɗafi. Waay, ɗa waaɗiɗ ɗa nik ɓo raak ina keeh keeh wala ɓo raak ina keeh keeh tahiɗ ɗa ɓaah ina na ɗafi ne fu miniɗ ɓaah in nu fu waaɗ ɓeesɗoh na ɗafi.

Saafi-saafi

Meeɗa Facebook kiŋ ɗa raay SRC

Tum saangu nga SRC
1. Kañam na guur
       1.1 Saaƴ
       1.2 Guur na cosaan Seereer
              1.2.1 Seeb na cosaan Seereer
                     1.2.1.1 Tum gaal cosaan Seereer
       1.3. Niiɗ na cosaan Seereer

2. Uuf Seereer
        2.1. Teɗ na saascosaan Seereer

3. Kahan Seereer
       3.1 Kilook Seereer
       3.2 Rimu kuɓu nga saasan Seereer
       3.3 Tiik Seereer si
       3.4 Tiik siŋ kahan Seereer si
              3.4.1 Heet Seereer si na aliye siŋ heet Seereer ci
       3.5  xxxxxxx
       3.6 Kipeskiŋ ɓitiɓ nga cosaan Seereer 
       3.7 Kipeskiŋ ƴaar nga cosaan Seereer 

4. Inaah ciŋ kipes 
       4.1. Ndut

5. Nah ci Seereer ci 
       5.1 Nah ciŋ in moɗiɗ
       5.2 Jom

6. In ci kuɓu hay raake
       6.1 In ciŋ ñif baab kuɓu hay raake
       6.2 In ciŋ ñif yaay kuɓu hay raake

7. Peɗeem ciŋ Seereer ci
       7.1 Peɗeem Seh (Seereer Siin yoo Seereer)
       7.2 Peɗeem ci Cangin ci
              7.2.1 Saafi Saafi
              7.2.2 Ndut
              7.2.3 Sili-Sili
              7.2.4 Noon
              7.2.5 Laalaa

8. Ina tumoh faan soosiɗ
       8.1 Leber
              8.1.1 Inaah ciŋ leber
              8.1.2 Tiik ciŋ leberoh ci siw ci

9. Ina Seereer neɓiɗ nga nof ci
       9.1 Njuup
              9.1.1 Mbalah
       9.2 Jaŋtuk
       9.3 In ci neɓoh na ƴeek ci
       9.4 Tiik ciŋ in ci neɓoh na ƴeek ci
       9.5 Tiik ciŋ ƴeekoh ci siw ci
              9.5.1 Tiik ciŋ ƴeekoh ci Seh ci
              9.5.2 Tiik ciŋ ƴeekoh ci Saafi ci
              9.5.3 Tiik ciŋ ƴeekoh ci Dut ci
              9.5.4 Tiik ciŋ ƴeekoh ci Waro ci
              9.5.5 Tiik ciŋ ƴeekoh ci Jangin ci
              9.5.6 Tiik ciŋ ƴeekoh ci Laalaa ci
              9.5.7 Tiik ciŋ ɗisik ci maatiɗ ci toon ƴeek ci Seereer ci

10. Mbec ci Seereer ci

11. Gofem Seereer na kiya ci Seereer ci
       11.1 Tiik ciŋ gofemoh ci Seereer ci na fiisoh ci
              11.1.1Tiik ciŋ gofem ci na kiya ci nga peɗeem Seh
              11.1.2 Tiik ciŋ gofem ci na kiya ci nga peɗeem Saafi
              11.1.3 Tiik ciŋ gofem ci na kiya ci nga peɗeem Ndut
              11.1.4 Tiik ciŋ gofem ci na kiya ci nga peɗeem Waro
              11.1.5 Tiik ciŋ gofem ci na kiya ci nga peɗeem Jangin
              11.1.6 Tiik ciŋ gofem ci na kiya ci nga peɗeem Laalaa
       11.2 Tiik ciŋ ɓiɗsiɗohoh ci Seereer ci 

12. Markoha ci
       12.1 Tiik ciŋ markoha ci
       12.2 Tiik ciŋ tumoh ciŋ markoha ci
       12.3 Tiik ciŋ ɓo ci ɓaah nga markoha ci

13. Sikɗukoha Seereer
       13.1 Tiik ciŋ sikɗukoha ci Seereer ci raak
       13.2 Tiik ciŋ paaŋ ci nga kiyaa ci Seereer ci raak
       13.3 Fiisoh ci Seereer ci siw ci

14. Kipeskiŋ ɓo ci nga cosaan Seereer
       14.1 Inaah ci maatiɗ ciŋ cosaan Seereer nga kipes
              14.1.2 Inaah
              14.1.3 Tiik ciŋ Seereer ci siw ci panguk inaah ci maatiɗ ci nga kipes ciŋ ɓo ci

15. Inaah ci maatiɗ ci nga cosaan Seereer
       15.1 Kilifa ci na kilifa ciŋ watɓa
              15.1.1 Kilifa ci
              15.1.2 Tiik ciŋ kahan ciŋ kilifa ci
              15.1.3 Reehiŋ kilifa ci na inaah ci maatiɗ ci Seereer ci raakiɗ doole nga kur
              15.1.4 Tiik ciŋ kilifa ci
                     15.1.4.1 Tiik ciŋ Seereer ci siw ci panguk inaah ci maatiɗ ci nga kipes ciŋ ɓo ci

16. Kal
       16.1 Kal harmban Seereer ci na ɓo ci wiris ciŋ Sene-Gambi (yoo Senegambie)
       16.2 Kal harmban heet ci Seereer ci

17. Kiyaakiŋ nah ci Seereer ci

18. Tiik ciŋ paaŋ ci Seereer ci

19. Tiik ciŋ waakoha ci ambaat cosaan Seereer

20. Kaan nga cosaan Seereer

*Fu waaɗ raak inaah ci nga in ci wiris ci ɓaah nga cosaan Seereer ɗa, marka "cosaan Seereer"
Yaande Koodu Seen na Yuusu Nduur
Yaande Koodu Seen

"Yandé Codou, la griotte de Senghor." ("Yaande Koodu, hawur Sengoor." )
Wa nataal Angèle Diabang Brener tume nga kis 2008  
Yuusu Nduur

Yuusu Nduur ƴeek nga kurka Warsaw Poland ŋ "5th Cross Culture Festival" nga neeh ndaŋkiyaah na kaahay ŋ caɓin jumburkuhun ŋ kis 2009. 
Henryk Kotowski tume nataali
CoosaanSeereer
1. Kañam na guur
2. Uuf Seereer
3. Kahan Seereer
4. Inaah ciŋ kipes 
5. Nah ci Seereer ci
6. In ci kuɓu hay raake
7. Peɗeem ciŋ Seereer ci
8. Ina tumoh faan soosiɗ
9. Ina Seereer neɓiɗ nga nof ci
10. Mbec ci Seereer ci
11. Gofem Seereer na kiya ci Seereer ci
12. Markoha ci
13. Sikɗukoha Seereer
14. Kipeskiŋ ɓo ci nga cosaan Seereer
15. Inaah ci maatiɗ ci nga cosaan Seereer
16. Kal
17. Kiyaakiŋ nah ci Seereer ci
18. Tiik ciŋ paaŋ ci Seereer ci
19. Tiik ciŋ waakoha ci ambaat cosaan Seereer
20. Kaan nga cosaan Seereer

"Lutteuses 47" (2013) -   Wa markohaaniŋ Elena Dalmasso