Biblotek seereer

pas neeke xe saqa a liste na safe no yaal xa and, pindel siyas, a cokoor akaa njofna na safe iniwersite, nangilwel fo widewo kaa na layaa no istuwaar, o ngim fo cosaan no seereer, o wod fo ƥaal, o rimel, a baadin fo filosofi. ɗeet yo na liste le njil ke felna nuun. Pindel keene mbaaga mbeeñ na qaaj a mayu. Maanam a safe la na layaa no ngim, na baadin, fo no istuwaar no seereer a waaga feeñ na qaaj a tadak akeene fop. banu mbeecit o ɗeet pindel mayu ke in

na layaa no tig ceereer mayu. Pas nen cokoor ale tafil saqu sit enternet ke tafil na layaa no tig ceereer mayu. Pur a liste len cikwel xa siiwu xen kima seereer ake in, ngela cuq yo meeke.

Nu mbaaga iitam o ɗeet a liste len artiis seereer ke fo sit enternet ke den, mbaa wena nGelanaa den, we saqna tikorik den fo nenu mbaagna mbi’ boo ngeekanel kuunu mbugna.


Diboor fa mberand no nGool onGu refna xan i lal a nuun a safe la fogna no pas neene. Nu mbugangaa cooxit a safe la siiw na, ngela njokoor yo fa in too laya in ke refnan safe le. A safe wa layaa nu kuuta waagna ref taa ndux no ceereer, maanam, o ngim no seereer, istuwaar, espoor a cang ect. A safe luuna layaa no ceereer mbaa ta ndux ceereer rek xan i njaɓo mbokatin. Pur a safe ke i njilna mboo pare, ngela cux yo meeke

Nu nga’angaa pindel kaa nu yakaarna ee xana faaxo ɓaatel no biblotek fee in, a refangaa pas nahik mbaa ɓetik kaa na layaa no ceereer njokoor yo fa in. nu mbaaga dimle a in i yok tikoorik ke in fo lakas. Ngela cux yo meeke nu mbugangaa jeg teen kaa moƈna leer.

  1. 1. Istuwaar

pur tikoorik no istuwaar no seereer , a tuub no seereer we no ngim abraham, ngela ɗeet yo mbaamir.

2. O ngim 

A xaaj alene kaa jof no tikoorik no ngim seereer (ƭat Roog). A xaaj ale saqa iitam tikoorik no ngim seereer luwa ke fo ne o mbaax onGe fi’teel (ndut fo ndom na xa caaƈ xa tew axe fox a caaƈ xa koor axe). O mbaax onGe koy a waaga ref no cosaan mbaa no ngim. A jega a ɗat a kaa andona ee a mbaa ndef no cossaan fo o ngim fop. Ɗeet yo cosaan no seereer iitam.

seereer a Sinig (Seereer-siin)

Mbug yo in na FacebookNdeef yo in na Twitter

3. cosaan

Pur tikoorik kaa na layaa no cosaan fo o mbaax seereer, manaam quc ke fo a kim ake da yoontaa (ndut fo ndom), espoor, o mbec, a kim, xa ɗelem etc., ngela ɗeet yo a paax a liste lene.

  1. 4. O wod fo ƥaal fo o kurcala

Pur tikoorik no jafejafe no wod fo ƥaal no seereer we, o ñak ole yoonna fo wodaɗar, mbaa tikoorik no kurcala seereer, ngela e ɗeet yo na liste.

  1. 5. Filosofi